آرشیو برچسب ها: تولید بطری آب معدنی

تنظیمات تزریق پلاستیک تنظیمات تزریق پلاستیک زنفا صفحه تنظیمات تزریق F3 نکته روند تزریق در این دستگاه در شش مرحله مختلف می‌باشد که این مراحل با موقعیت های روی سیلندر (خط کش تزریق) از هم مجزا می‌شوند. سرعت و فشار هر یک از مراحل به صورت جداگانه تنظیم می‌شود و موقعیت آخرین مرحله تزریق برابر […]