بلاگ


Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/zhenfe/domains/zhenfei.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/zhenfe/domains/zhenfei.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565
صفحه خواندن قالب دستگاه تزریق

  خواندن قالب دستگاه تزریق پلاستیک   خواندن قالب دستگاه تزریق پلاستیک صفحه خواندن قالب   برای خواندن قالب های ضبط شده و جاری کردن اطلاعات آن ها بر روی سیستم از صفحه‌ی اصلی کلید F10 و سپس کلید F5 و کلید F2 را فشار دهید. در صفحه‌ی خواندن و در موقعیت منبع از بین […]


Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/zhenfe/domains/zhenfei.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/zhenfe/domains/zhenfei.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565
تنظیم آلارم دستگاه تزریق پلاستیک

آلارم ها (خطا ها) دستگاه تزریق پلاستیک   آلارم های دستگاه تزریق پلاستیک صفحه تنظیمات آلارم ها (مانیتور ۱) در این صفحه، آلارم عملکرد های دستگاه را تنظیم می نماییم و نام هر عملکرد در بالای هر ستون قابل مشاهده است.   برای دسترسی به صفحه تنظیمات آلارم‌ ها ابتدا از صفحه اصلی کلید (F10) […]

  حرارت دستگاه تزریق پلاستیک حرارت دستگاه تزریق پلاستیک F8 _ صفحه تنظیمات حرارت ها دراین صفحه و زیر مجموعه‌ی آن اطلاعات و تنظیمات حرارت را مشاهده می نمایید.   ۱ _ دمای تنظیمی در این موقعیت به ترتیب از چپ به راست دمای سر نازل، زون ۲ و دیگر زون ها قابل تنظیم می‌باشد. […]

تنظیمات نازل دستگاه تزریق پلاستیک

  نازل دستگاه تزریق پلاستیک تنظیمات نازل دستگاه تزریق پلاستیک زنفا   F7 _ صفحه تنظیمات نازل در این صفحه و زیر مجموعه آن اطلاعات و تنظیمات نازل را مشاهده می‌نمایید.   ۱ _ کالاسکه عقب در این موقعیت می‌توان مرحله اول کالاسکه جلو را از بالا به پایین به ترتیب فشار سرعت و زمان […]


Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/zhenfe/domains/zhenfei.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/zhenfe/domains/zhenfei.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565
تنظیمات ماهیچه کش دستگاه تزریق پلاستیک

ماهیچه کش دستگاه تزریق پلاستیک   ماهیچه کش دستگاه تزریق پلاستیک زنفا F6 _ صفحه تنظیمات ماهیچه کش ۱ _ هسته A در این موقعیت عملکرد ماهیچه کش A به صورت خاموش ماهیچه فعال (حرکت به صورت جک) و گیربکس فعال (حرکت به صورت چرخشی) تنظیم می‌گردد.   ۲ _ انتخاب نوع در این موقعیت […]


Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/zhenfe/domains/zhenfei.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/zhenfe/domains/zhenfei.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565
پران دستگاه تزریق پلاستیک

  پران دستگاه تزریق پلاستیک صفحه پران دستگاه تزریق پلاستیک زنفای F5 _  صفحه تنظیمات پران در این صفحه و زیر مجموعه آن اطلاعات و تنظیمات پران را مشاهده می‌نمایید.   ۱ _ حالت پران در این سطر می‌توان نحوه‌ی عملکرد پران را با انتخاب گزینه‌ی خاموش: بی حرکت ایست: فقط جلو می‌آید و یا […]


Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/zhenfe/domains/zhenfei.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/zhenfe/domains/zhenfei.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565
تنظیمات شارژ دستگاه تزریق پلاستیک

شارژ دستگاه تزریق پلاستیک   شارژ دستگاه تزریق پلاستیک در این صفحه و زیر مجموعه های آن اطلاعات و تنظیمات بارگیری و مکش را مشاهده می‌نمایید.   ۱_ مراحل ۱ تا ۵ بارگیری در این مرحله می‌توان به ترتیب از بالا به پایین تراکم فشار سرعت و موقعیت بارگیری را تنظیم نمود. نکته: در این […]

صفحه تنظیمات تزریق پلاستیک

تنظیمات تزریق پلاستیک تنظیمات تزریق پلاستیک زنفا صفحه تنظیمات تزریق F3 نکته روند تزریق در این دستگاه در شش مرحله مختلف می‌باشد که این مراحل با موقعیت های روی سیلندر (خط کش تزریق) از هم مجزا می‌شوند. سرعت و فشار هر یک از مراحل به صورت جداگانه تنظیم می‌شود و موقعیت آخرین مرحله تزریق برابر […]


Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/zhenfe/domains/zhenfei.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/zhenfe/domains/zhenfei.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565
تنظیمات گیره دستگاه تزریق

آموزش تنظیمات گیره دستگاه تزریق پلاستیک زنفای   آموزش تنظیمات گیره دستگاه تزریق پلاستیک زنفای F2 صفحه تنظیمات گیره در این صفحه و زیر مجموعه‌ی آن اطلاعات و تنظیمات گیره بسته و گیره باز مشاهده می‌شود.   ۱ _ کورس گیره در این قسمت حداکثر مقدار بازشو گیره تنظیم می‌گردد.   ۲ _ جلو ۱ […]


Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/zhenfe/domains/zhenfei.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/zhenfe/domains/zhenfei.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565
تنظیمات تابلو

  آموزش کار با دستگاه تزریق پلاستیک زنفای آموزش کار با PLC دستگاه تزریق پلاستیک زنفای با روش نمودن دستگاه و آماده به کار شدن سیستم صفحه نمایش اصلی مشاهده می گردد.   ۱ _  وضعیت کارکرد دستگاه در این موقعیت حالت کارکرد دستگاه به صورت دستی، درب اتوماتیک، چشم اتوماتیک و یا فول اتوماتیک […]