کاهش قیمت مسکن رییس اتحادیه مشاوران املاک :

بازارمسکن تحت تاثیر مذاکرات هسته ای با افت قیمت مواجه شده است.
اگر سایت های فروش مسکن:مراکز آماری وبرخی غیرکارشناس ها باعث ایجاد تلاتم وتشنج نشوندانتظار افت بیشترقیمت خانه وجوددارد اما نمیتوان توقع ریزش شدیدی داشت.
متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آماررسمی حدودا متری سی میلیون تومان است اما میانگین قیمت هایپیشنهادی درسایت های فروش بیش از۴۹میلیون تومان است.
این یعنی هرکس هرقیمتی دلش میخواهد برای خانه خودتعیین میکند ومدیران این سامانه هاهیچ نظارتی برآن ندارند.بارها اعلام کردیم نرخ های دلبخواه باعث ایجاد تنش در بازارمسکن میشود اماکماکان شاهد قیمت های کاذب درسامانه های ملکی هستیم
مصطفی قلی خسروی:رییس اتحادیه مشاورین املاک کشوردرسایت واپلیکیشن هابرخی ازسوداگران تنها به بهانه چشم وهم چشمی اقدام به درج آگهی های مسکن بدون درنظرگرفتن عرف منطقه میکنند.
درج قیمت های غیرمتعارف وخارج ازعرف دربرخی ازسایت ها زمینه سازافزایش قیمت دربازارمسکن شده است.
برای جلوگیری ازدرج قیمت مسکن یااجاره دراین سایت هابادادستانی مکاتبه داشته ایم وقرار است قیمت حذف شود.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.