• دستگاه تزریق پلاستیک
    دستگاه تزریق پلاستیک

واحد قالب گیر دستگاه تزریق پلاستیک

بخش قالب گیر محفظه بزرگی است که قالب و اجزایش روی آن نصب می شوند. واحد قالب گیر دارای 2 قسمت اصلی است:

  1. قسمت ثابت
  2. قسمت متحرک

قدرت یک دستگاه تزریق پلاستیک بر حسب مقدار تناژ نیروی دو فک نگهدارنده قالب [ حداکثر نیروی وارده به پشت صفحه متحرک ] گفته می شود، یک ماشین تزریق پلاستیک 600 تنی دستگاهی است که نیروی فشارنده این فک ها به قالب بسته تا 600 تن امکان پذیر است. به طور کلی در ماشین های تزریق جهت ایجاد فشار پشت قالب از دو سیستم استفاده می شود: سیستم مکانیکی و سیستم هیدرولیکیماشین تزریق پلاستیک . قالب ماشین تزریق پلاستیک از یک سمت به مرکز قسمت ثابت و از سمت دیگر به مرکز قسمت متحرک متصل می شود و چون قالب برای به بیرون پراندن قطعه تولید شده همیشه از وسط باز می شود در نتیجه وقتی صفحه مذکور ماشین تزریق پلاستیک باز می شود نیمی از قالب ماشین تزریق پلاستیک را با خود به عقب می برد با این کار قطعه تولیدی ماشین تزریق پلاستیک به بیرون می پرد سپس صفحه متحرک دوباره به جای خود باز گشته و قالب بسته می شود تا فرایند تزریق مجدد انجام گیرد. پس از بسته شدن قالب و مستقیم شدن بازو ها با ایجاد فشار [ حداقل بیش از فشار تزریق ] مواد مذاب را در درون قالب تزریق حفظ می کند چون اگر فشار پشت قالب ماشین تزریق پلاستیک از فشار تزریق کمتر باشد شکاف میان دو صفحه قالب ماشین تزریق پلاستیک ، باز شده و مواد پلاستیک به خارج می ریزد و یا دور خارجی قطعه تولید شده پلیسه تشکیل می شود.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.