• دستگاه تزریق پلاستیک
    دستگاه تزریق پلاستیک

تنش پسماند طولی و دستگاه تزریق پلاستیک

همانطور که از نام آن مشخص است، این تنش در امتداد محور طولی لوله به وجود می آید. تنش پسماند طولی موجود در لوله ها، نیرویی در جهت کاهش طول لوله به آن وارد می آورد. در هنگام تولید لوله، زمانی که مواد مذاب از دایهد اکسترودر خارج شده و توسط دستگاه کشنده به طرف جلو کشیده می شود، این تنش بوجود می آید. بدین صورت که حرکت به سمت جلو لوله در حال تولید، موجب ایجاد نیروی کششی در راستای محور طولی آن می گردد. بر اساس قانون سوم نیوتن، نیرویی برابر با این نیرو اما در خلاف جهت آن پدید می آید و این به معنی پدید آمدن نیرویی است که در راستای طول لوله و برای انقباض آن عمل می کند. در زمانی که توده مذاب با عبور از تانک های خلاء و خنک کننده، به جامد شکل یافته تبدیل شده و در شرایطی که نیروی کششی اعمال شده توسط کشنده موجب حرکت لوله به جلو می شود، نیروی تراکمی در محصول باقی می ماند.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.