• دستگاه تزریق پلاستیک
    دستگاه تزریق پلاستیک

ترکیبات لاستیک ها و دستگاه تزریق پلاستیک

هیدروکربن(۹۲ تا ۹۴ درصد)-مواد ازته مواد محلول در آب خاکستر (معدنی) چربی محلول در استرن(جمعا ۶ تا ۸ درصد)
آمیزکاری لاستیک با استفاده از موادزیر انجام می گیرد.
۱)الاسترمر یا الاستومرها
۲)پخت کننده ها
۳)پرکننده ها
۴)نرم کننده ها
۵)چسباننده ها
۶)آنتی اکسیدان ها
۷)رنگین کننده ها
۸)دیرسوزها کننده ها
۹)معرف دمش کننده
به عنوان مثال برای آمیزه کاری لاستیک دایره تایر به پایه SBR اجزاء زیر استفاده می شود.
جزء قسمت یعنی به ازاء هر ۱۰۰ قسمت لاستیک یا PHR
لاستیک SBR (100)
دوده (۳۵)
روغن فراورش (۸)
آنتی اکسیدان (۱)
اکسید روی (۵)
اسید استاریک (۱)
شتاب دهنده (۷/۰)
گوگرد (۵/۲)

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.