• دستگاه تزریق پلاستیک چینی
    دستگاه تزریق پلاستیک چینی

آینده پلاستیک ها و دستگاه تزریق پلاستیک چینی

در اصل دلیل رشد چشمگیر در تاثیر متقابل سه عامل بر یکدیگر قرار دارد:
۱- افزایش شناخت خصوصیات و تواناییهای مواد پلاستیکی
۲- قابلیت رو به بهبود پلاستیک ها به واسطه ظهور مواد جدید، کیفیت های بهتر تجهیزات فعلی و تجهیزات فرایند بهتر
۳- کاهش مداوم هزینه مواد اولیه پلاستیک ها نسبت به هزینه مواد رایج مانند چرم، کاغذ و فلزات و سرامیک ها

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.